View Record

TitleCurriculum and practice to develop critical thinking competencies in first-year students
TitleKurrikulum en praktyk om kritiese denke in eerstjaarstudente te ontwikkel
TitleUkusebenzisa ikhayityhulam ngenjongo yokuphuhlisa ukucinga nzulu kubafundi bonyaka wokuqala
AuthorGoode, Heather Ann
SubjectAcademic Staff
SubjectAssessment
SubjectCritical thinking
SubjectCurriculum
SubjectHigher Education
SubjectFirst-year experience
SubjectProfessional development
SubjectProfessional learning
SubjectScholarship of Teaching and Learning
SubjectUniversity teaching
SubjectAkademiese personeel
SubjectAssessering
SubjectKritieke denke
SubjectKurrikulum
SubjectHoër Onderwys
SubjectEerstejaarervaring
SubjectProfessionele ontwikkeling
SubjectProfessionele leer
SubjectKundigheid in Onderrig en Leer
SubjectUniversiteitsonderrig
SubjectAbahlohli
SubjectUhlolo
SubjectUkucinga nzulu
Subjectkharityhulam
SubjectIMfundo ephakamileyo
SubjectAmava onyaka wokuqala
SubjectUphuhliso lobungcali
SubjectUkufunda okunobungcali
SubjectUbungcali Bokufundisa Nokufunda
SubjectUkufundisa kwaseyunivesithi
Subject378.1990968
SubjectEducation, Higher -- Curricula -- South Africa -- Case studies
SubjectCritical thinking -- Study and teaching (Higher) -- South Africa -- Case studies
SubjectCollege freshmen -- South Africa -- Case studies
SubjectCollege teachers -- South Africa -- Attitudes -- Case studies
SubjectThought and thinking -- Study and teaching (Higher) -- South Africa -- Case studies
Date2020-10-23T10:45:50Z
Date2020-10-23T10:45:50Z
Date2020-01-31
Date2020-10-23
TypeThesis
Format1 online resource (xvi, 374 leaves) : illustrations (some color)
Formatapplication/pdf
AbstractAbstract in English, Afrikaans and Xhosa
AbstractCritical thinking competencies are not only seen as crucial for success in higher education, but also for future personal and workplace success. These competencies are commonly cited as a graduate attribute or goal of higher education, and resulting research has tended to focus on exploring and measuring the development of critical thinking competencies in students within higher education. However, few researchers have explored the curriculum and practice of academic staff within higher education in relation to their influence on developing critical thinking competencies in students, or how they theorise about the development of these competencies as part of their professional practice. Within the South African context, there is a perception of a decline in the development of critical thinking competencies within the secondary school system. This has informed policy imperatives to improve access and success in South African higher education through additional support for students, as well as through research into the first-year experience. Within a constructivist paradigm, and adopting a qualitative approach, this study takes the first year of higher education as its context in order to explore the curriculum, assessment, pedagogical and andragogical practices of academic staff designed to develop critical thinking competencies in first-year students. The aim is to explore how academic staff construct their theory and practice in order to contribute to the Scholarship of Teaching and Learning in South African Higher Education. Phenomenological case study research methods, which draw on data collection through semi-structured interviews and document analysis, enabled a better understanding of the lived experience of academic staff within private higher education. Academic staff, as research participants, were able to describe deliberate actions taken in their teaching practices to facilitate the development and assessment of critical thinking competencies. The findings revealed that academic staff – while having no coherent, well-articulated construction of critical thinking competencies – feel that such competencies are essential for academic and future life success. This not only affirmed previous research reviewed, but aligned to the inclusion of explicit and implicit references to critical thinking competencies found in the curriculum and assessment documents. Recommendations for professional development responded specifically to these findings.
AbstractKritiese denkvaardighede word nie net as wesentlik vir sukses in hoër onderwys beskou nie, maar ook vir toekomstige sukses, op persoonlike vlak en in die werkplek. Hierdie bevoegdhede word algemeen aanvaar as dié van ‘n gegradueerde of as oogmerk in hoër onderwys. Gevolglik was ondersoeke geneig om te fokus op die verkenning en meting van die ontwikkeling van kritiekedenkbevoegdhede by studente binne die hoër onderwys. Min navorsers het egter die kurrikulum en praktyk van akademiese personeel binne die hoër onderwys met betrekking tot hul invloed op die ontwikkeling van kritiekedenkbevoegdhede in studente verken nie, of hoe hulle teoretiseer oor die ontwikkeling van hierdie bevoegdhede as deel van hul professionele praktyk. Binne die Suid-Afrikaanse konteks is die persepsie dat die ontwikkeling van kritiekedenkbevoegdhede binne die sekondêreskoolstelsel afneem. Dit het bygedra tot beleidsimperatiewe om toegang en sukses in die Suid-Afrikaanse hoër onderwys te verbeter deur bykomende ondersteuning aan studente te gee, asook deur die eerstejaarervaring te ondersoek. Binne ‘n konstruktivistiese paradigma, en deur gebruik te maak van ‘n kwalitatiewe benadering, neem hierdie studie die eerste jaar van hoër onderwys as konteks ten einde die kurrikulum, assessering, pedagogiese en andragogiese praktyke van akademiese personeel wat ontwerp is om kritiekedenkbevoegdhede by eerstejaarstudente te verken. Die doel is om na te volg hoe akademiese personeel hul teorie en praktyk saamstel ten einde by te dra tot die Kundigheid in Onderrig en Leer in Suid-Afrika se Hoër Onderwys. Fenomenologiese gevallestudienavorsingsmetodes wat steun op die inwin van data deur middel van semigestruktureerde onderhoude en dokumentontleding, het gelei tot beter begrip van die geleefde ervaring van akademiese personeel binne privaat hoër onderwys. Akademiese personeel, as navorsingsgenote, kon optrede beskryf wat doelbewus in hul onderrigpraktyke geneem word om die ontwikkeling en assessering van kritiekedenkbevoegdhede te fasiliteer. Die bevindinge het getoon dat akademiese personeel – sonder koherente, goed geartikuleerde konstruksie van kritiekedenkbevoegdhede – voel dat sulke vaardighede wesentlik is vir akademiese en toekomstige sukses in die lewe. Dit het nie net vorige navorsing bevestig nie, maar gestrook met die insluiting van eksplisiete en implisiete verwysings na kritiekedenkbevoegdhede binne die kurrikulum- en assesseringsdokumente. Aanbevelings vir professionele ontwikkeling het spesifiek op hierdie bevindinge reageer.
AbstractUbuchule bokucinga nzulu abubonwa kuphela njengecebo elibalulekileyo lokuphumelela kwimfundo ephakamileyo, bukwabonwa njengecebo lokuphumelela komntu kwizinto zakhe nakwindawo axelenga kuyo. Obu buchule bukholisa ukuchazwa njengenjongo yemfundo ephakamileyo, kwaye uphando lweziphumo luthande ukugxininisa ekuqwalaseleni nasekulinganiseleni ukuphuhliseka kwezakhono zokucinga nzulu kubafundi bemfundo ephakamileyo. Noxa kunjalo, bambalwa abaphandi bolwazi abakhe baqwalasela ukusetyenziswa kwekharityhulam ngabahlohli bemfundo ephakamileyo malunga nefuthe ekuphuhliseni izakhono zokucinga nzulu kubafundi, okanye iingcingane zophuhliso lokuphuhliseka kwezi zakhono njengenxalenye yomsebenzi wabo. Kwimeko yoMzantsi Afrika kukho imbono yokuba ziyaphelelwa izakhono zokucinga nzulu kwinkqubo yemfundo yezikolo zeesekondari. Oku kukhokelele ekusekeni iinkqubo zempumelelo kwimfundo ephakamileyo ngokunika inkxaso eyongezelelekileyo kubafundi, nangokuphanda ngamava abafundi abakunyaka wokuqala. Ngokujonga kwinkalo ethi imfundo yinkqubo yokusebenza, nangokusebenzisa indlela yophando lomgangatho, esi sifundo sithatha unyaka wokuqala wemfundo ephakamileyo njengemeko nendawo yokuqwalasela ukusetyenziswa kwekharityhulam, uhlolo, ukufundiswa kolutsha nasebekhulile ngabahlohli ekuphuhliseni izakhono zokucinga nzulu kubafundi bonyaka wokuqala. Injongo kukuqwalasela ukuba abahlohli bayiqulunqa njani ingcingane nokusebenza ukuze kuncediswe kubungcali bokufundisa nokufunda kwimfundo ephakamileyo yoMzantsi Afrika. Iindlela zophando zeemeko ezithile, ezifumana iinkcukacha zolwazi ngokuqhuba udliwano ndlebe oluphantse lwangqongqo, nangokuphengulula imibhalo, kwanceda ukuba kuqondakale ngcono amava abahlohli bemfundo ephakamileyo yabucala. Abahlohli abangabathathi nxaxheba kuphando baye bakwazi ukuchaza izenzo ezingqalileyo ezenzelwe ukuphuhlisa nokuhlola izakhono zokucinga nzulu. Okufunyanisiweyo kwadulisa ukuba abahlohli – lo gama bengenasakhelo sibambekayo nesinokuchazwa gca sezakhono zokucinga nzulu – bayaqonda ukuba ezi zakhono zingundoqo kwimpumelelo kwezemfundo nakubomi obuzayo. Oku akwanelanga nje ukungqina okuvezwe luphando lwangaphambili, koko kongeze kosele kuthethwa ngqo okanye mayana, kwimibhalo yekharityhulam nohlolo, malunga nezakhono zokucinga nzulu. Iingcebiso zophuhliso zisabele ngqo koko kufunyanisiweyo.
AbstractCurriculum and Instructional Studies
AbstractD. Phil.(Education in the subject Curriculum Studies)
Identifierhttp://hdl.handle.net/10500/26729