View Record

Title‘n Evaluering van onderwysmetodes in musiekteoretiese vakke en gehoorontwikkeling
AuthorLochner, Maria Magdalena
SubjectTertiary education
SubjectEmpirically
SubjectScientifically
SubjectMusician
Date2022-01-13T07:40:24Z
Date2022-01-13T07:40:24Z
Date1991
AbstractMagister Artium - MA
AbstractPraktiese ondervinding van die onderrig van Musiek op skoolvlak het getoon dat Musiekteoretiese vakke en Gehoorontwikkeling nie voldoende gestrukrureerd en gebaseer op wetenskaplik gefundeerde onderrigmetodes aangebied word nie. "n Gebrek aan integrasie tussen Gehoorontwikkeling en die Musiekteoretiese vakke word vermoed. Innerlike gehoor is noodsaaklik is vir die musikus, maar bly grootliks onderontwikkel Hierdie studie konsentreer op die integrasie wat nodig is tussen die Musiekteoretiese vakke en Gehoorontwikkeling, en toets empiries die mening van musiekstudente by wyse van "n vraelys en dié van musiekdosente by wyse onderhoude. Die ondersoek spreek die algemene metodes aan waardeur die betrokke vakke onderrig word, asook die probleme wat daarmee gepaard gaan. Die musiekstudent se mening omtrent sy tersiêre musiekopleiding word gevra. Daar is bevind dat die twee dissiplines nie doelmatig geïntegreerd aangebied word nie en voorstelle om die situasie te verbeter, word gemaak ..
PublisherUniversity of the Western Cape
Identifierhttp://hdl.handle.net/11394/8596