View Record

TitlePerceptions of parents/guardians about the effectiveness of future families programme in Olievenhoutbosch
AuthorEale, Kris Essosola
SubjectEffectiveness
SubjectFuture Families
SubjectGuardian
SubjectOrphan
SubjectOrphan and Vulnerable Children (OVC)
SubjectParent
SubjectPerception
SubjectService delivery
SubjectiFuture Families
SubjectBana ba Ditšhiwana le bao ba lego Kotsing (OVC)
SubjectMaikutlo
SubjectMotswadi
SubjectMohlokomedi
SubjectMalapa a ka Moso
SubjectGo šoma gabotse
SubjectKabo ya ditirelo.
SubjectIzintandane (orphans)nabantwana abasengcupheni (ama-OVC)
SubjectIndlela okubonwa ngayo (perception)
SubjectUmzali (parent)
SubjectUmqaphi (guardian)
SubjectUkusebenza ngempumelelo
SubjectUkulethwa kwezidingo
Subject362.820968
SubjectFamily services -- South Africa -- Olievenhoutbosch
SubjectChild welfare -- South Africa -- Olievenhoutbosch
SubjectOrphans -- South Africa -- Olievenhoutbosch
SubjectFoster parents -- South Africa -- Olievenhoutbosch
Date2019-03-13T12:27:59Z
Date2019-03-13T12:27:59Z
Date2018-11
TypeDissertation
Format1 online resource (xvi, 158 leaves) : illustrations, color maps, graphs
AbstractAbstract in English, Sesotho and Zulu
AbstractThe people with the greatest stake in Orphan and Vulnerable Children (OVC) interventions are the children and their parents/guardians. Unfortunately, most OVC programmes are predesigned and implemented without considering beneficiaries’ perceptions when developing solutions (ALI 2007:15). The purpose of this study was to explore and describe the perceptions of orphans and vulnerable children’s parents/guardians about the effectiveness of Future Families’ children programme in Olievenhoutbosch. This study used a qualitative, explorative and descriptive design. Thirteen parents/guardians of children registered with the Future Families were interviewed on the effectiveness of the Future Families programme using a semi-structure interview guide. The study results suggested that parents/guardians were happy with Future Families’ services and believed the programme is effective in responding to their families’ needs
AbstractAbantu abathinteka kakhulu ekungeneleni kokuphathelene nezintandane kanye nabantwana abasengcupheni (ama-OVC) ngabantwana kanye nabazali noma abaqaphi. Ngeshwa, izinhlelo eziningi zama-OVC zenziwe futhi ziqala ukusetshenziswa ngaphandle kokucabangela imibono yalabo okumele bahlomule kwizisombululo zokuthuthukisa (ALI 2007: 15). Inhloso yalolu cwaningo kwakuwukuhlola nokuchaza imibono yabazali nabaqaphi bama-OVC mayelana nokusebenza kohlelo lwabantwana olunikezwa yiFuture Families e-Olievenhoutbosch. Kwasetshenziswa uhlelo oluhlolayo noluchazayo kulolu cwaningo. Abazali abayishumi nesishiyagalolunye noma abaqaphi babantwana ababhalisiwe kwaFuture Families, okuyinhlangano engenzi nzuzo ehlinzeka izinsizakalo kuma-OVC nakubantu abaneHIV/AIDS noma abahlukumezekayo ngenxa yalokho, babuzwa imibuzo kusetshenziwa umhlahlandela wemibuzo ehlelekile kwezinye izindawo ukuze baveze imibono yabo maqondana nokusebenza ngempumelelo kohlelo lweFuture Families. Imiphumela yalolu cwaningo iphakamise ukuthi abazali nabaqaphi bagculisekile ngemisebenzi ehlinzekwa yiFuture Families, futhi bakholwa ukuthi lolu hlelo lusebenza ngempumelelo ukubhekana nezidingo zemindeni yabo.
AbstractBatho ba ba nago le setseka se segolo go ditseno ka bogare tša Bana ba Ditšhiwana le bao ba lego Kotsing (OVC) ke bana le batswadi/bahlokomedi ba bona. Ka bomadimabe, mananeo a mantši a OVC a akanyetšwa pele le go phethagatšwa ntle le go tšeela šedi maikutlo a batho ba ba tlago holega ge go naganišišwa ditharollo (ALI 2007:15). Morero wa thuto ye e be e le go hlohlomiša le go hlaloša maikutlo a ditšhiwana le batswadi/bahlokomedi ba bana ba ba lego kotsing mabapi le go šoma gabotse ga lenaneo la bana la Malapa a ka Moso (FF) kua Olievenhoutbosch. Thuto ye e šomišitše moakanyetšo wa khwalitheithifi, wa go hlohlomiša le wa go hlaloša. Batswadi/bahlokomedi ba 13 ba bana ba ba ingwadišitšego le Malapa a ka Moso ba ile ba botšišwa dipotšišo mabapi le go šoma gabotse ga lenaneo la Malapa a ka Moso ka go šomiša mokgwa wa dinyakišišo wa go botšiša dipotšišo. Dipoelo tša thuto di šišintše gore batswadi/bahlokomedi ba be ba thabile ka ditirelo tša FF le go dumela gore lenaneo le šoma gabotse ka go iphetolela go dinyakwa tša malapa a bona.
AbstractHealth Studies
AbstractM.P.H. (Health Studies)
IdentifierEale, Kris Essosola (2018) Perceptions of parents/guardians about the effectiveness of future families programme in Olievenhoutbosch, University of South Africa, Pretoria,
Identifierhttp://hdl.handle.net/10500/25333